DISCLAIMER

ROOTSVILLE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op haar website. ROOTSVILLE behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen.

Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van ROOTSVILLE in het bijzonder, behoudt ROOTSVILLE zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op onze website beschikbaar is. De informatie op onze pagina's mag NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van ons gebruikt worden. Bij aanbiedingen van gratis concert tickets en/of gratis aangeboden cd's kan iedereen terecht op ons info adres om zich ervan te verifiëren of deze toewijzingen wel degelijk neutraal hebben plaatsgevonden. Namen en adressen van eventuele winnaars kunnen dan ook zo worden bekend gemaakt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de webmaster van ROOTSVILLE.

ROOTSVILLE rejects any responsibilities regarding the content of the information on this website. ROOTSVILLE retains all rights to adapt or modify information forwarded by third parties, in content as well as format.

If the information posted or offered by third parties is in conflict with the interests of the gerneral internetusers or ROOTSVILLE in particular, ROOTSVILLE retains the right to reject and/or delete such information from the system without further clarification. We are not responsible for any direct or related damage, however created, that involves loss of data, or causes lack of income, by information made available through this website. The information on these pages is NOT to be used for any purposes except with explicit authorisation from the webmaster. When offers for free concert tickets and/or free cd’s have been made, anybody may contact our info address to verify the allotment of these items have been made in a neutral way. Names and addresses of eventual winners can be made available through the same channel.

For further information, please contact the webmaster of ROOTSVILLE

Si l’information apportée par des tiers est en contradiction avec les intérêts des usagers de l’Internet et en particulier celle de ROOTSVILLE , ROOTSVILLE garde le droit de refuser ou d’éliminer les informations contradictoires de son système, et cela sans devoir fournir d’explications supplémentaires. Nous ne sommes pas responsables pour d’éventuels dommages directes ou indirectes quelconques qui pourraient engendrer la perte de données ou le manque de recettes, ou par l’usage d’informations récoltées sur notre site. Les informations sur nos pages ne peuvent être utilisées sans notre explicite consentement. En cas d’offres de tickets gratuits pour certains concerts ou de cd, toutes personnes peuvent nous contacter par notre adresse d’info pour vérifier si l’allocation s’est déroulée en toute neutralité. Le nom et l’adresse d’éventuels gagnants peut être obtenu de la même façon.

Pour d’amples informations veuillez prendre contact avec le webmaster de ROOTSVILLE .